top of page

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning


Exist in Sound innehåller Unreal Engine-koden och annan kod, material och information (“Epic Materials”) från Epic Games, Inc. (“Epic”). Allt episkt material tillhandahålls på "som det är" och "som tillgängligt", "med alla fel" och utan garanti av något slag. Reza Akhavan, Epic och Epics dotterbolag avstår från alla garantier, villkor, allmänna lagar och föreställningar (uttryckliga, underförstådda, muntliga och skriftliga) med avseende på Epic Material, inklusive utan begränsning alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier och villkor av något slag, såsom titel, icke-störning av din njutning, auktoritet, icke-intrång, säljbarhet, lämplighet eller lämplighet för något syfte (oavsett om Epic känner till eller har anledning att känna till något sådant syfte), systemintegration, noggrannhet eller fullständighet, resultat, rimlig vård, arbetskraft, bristande vårdslöshet och brist på virus, oavsett om det påstås uppstå enligt lag, på grund av sedvänja eller användning i handeln eller genom affärshandel. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, ger Reza Akhavan, Epic och Epics dotterbolag ingen garanti för att (1) något av Epic Materials fungerar korrekt, inklusive som integrerat i Exist in Sound, (2) att Epic Materials kommer att uppfylla dina krav, (3) att driften av Epic Materials kommer att vara oavbruten, bugfri eller felfri under någon eller alla omständigheter, (4) att eventuella defekter i Epic Materials kan eller kommer att korrigeras, (5) att Epic Material är eller kommer att överensstämma med en plattformstillverkares regler eller krav, eller (6) som en plattformstillverkare har godkänt eller kommer att godkänna detta Exist in Sound, eller kommer inte att återkalla godkännandet av detta Exist in Sound av någon eller ingen anledning. Alla garantier mot överträdelser som kan tillhandahållas i avsnitt 2-312 i Uniform Commercial Code eller i någon annan jämförbar stadga fraskrivs uttryckligen av Reza Akhavan och Epic. Reza Akhavan, Epic och Epics dotterbolag garanterar inte kontinuerlig, felfri, virusfri eller säker drift av eller tillgång till Epic Materials. Denna punkt kommer att tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.


I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är varken Reza Akhavan, Epic, Epic's licensgivare, eller dess eller deras dotterbolag eller någon av Reza Akhavan eller Epics tjänsteleverantörer ansvariga på något sätt för förlust eller skada av något slag till följd av användning eller oförmåga att använda Epic Materials eller på annat sätt i samband med detta avtal, inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, arbetsstopp, datorfel eller funktionsstörning, eller alla andra kommersiella skador eller förluster. Under inga omständigheter kommer Reza Akhavan, Epic, Epic's licensgivare eller dess eller deras dotterbolag, eller någon av Reza Akhavan eller Epics tjänsteleverantörer att vara ansvariga för förlust av vinst eller indirekta, tillfälliga, följdmässiga, speciella, bestraffande eller exemplariska skador, eller andra skador som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller Epic Materials, eller förseningen eller oförmågan att använda eller bristen på funktionaliteten hos Epic Materials, även i händelse av Reza Akhavans, Epics eller Epics dotterbolags fel, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, skadestånd, produktansvar, avtalsbrott, garantibrott eller på annat sätt och även om Reza Akhavan, Epic eller Epics dotterbolag har underrättats om möjligheten till sådana skador. Dessa begränsningar och undantag avseende skadestånd gäller även om någon åtgärd inte ger tillräcklig ersättning.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, är ansvaret för Reza Akhavan, Epic, Epic's licensgivare, dess och deras dotterbolag, och någon av Reza Akhavan eller Epic's tjänsteleverantörer ska begränsas till den utsträckning som tillåts enligt lag.

bottom of page